FAIL (the browser should render some flash content, not this).
HOME >> [ songs --| ]

Bara kana Waaqayyoo saba keenya weedu fi faarfannaa adda addaatin eebiseera. Faaru fi weedun bara kana nuuf dhangala’aa jiran kun hundi saba kenyaaf eebba ta’aa jiru. Faaruun keessa namaa lixu dhaan lubu namaa xuxqe haafura namaa raasu dhaan garaa namaa gara Waaqayooti fida. Kanaafu namooni faaru yeroo dhageefatan eergaa issaati gura isaani qabu dhaan dhaamsa weedu sana keessa jiru hubachu dhaaf yaali gochu qabu.

Karaa fuula kana faaru fi weedu adda addaa waliti qabne dhiyeesineera. Kanaafu faarulee kana banachu dhaan lubu keessan akka soortan issin afeerra.

To listen to the songs, you need Macromedia Flash Player.
To download a Free Macromedia Player, click HERE Free Macromedia Flash Player (the latest Flash Player 8.0 is recommended.) 


(If you have a Pop-up blocker, hold down the Ctrl or the Shift key down when clicking on the link)Title:
Haa Ta'u Jaalalli Isaa
Artist:
Tirfee Abarraa
Volume #:
2
Title:
Kan Siin Qabaate, Waan Hundaa Qaba!
Artist:
Ebeenezer
Volume #:
2
Title:
Namni Waaqayyoo Qabaa Waan Huundumaa Beeka
Artist:
Maqaa Faarfatootaa
Volume #:
1
Title:
Mul'atichi Soba Miti
Artist:
Gammachiis Waaqgaarii
Volume #:
1
Title:
Yaadni Kee Ana Irra Jira
Artist:
Yaadasaa Shirii
Volume #:
1
Title:
Waaqayyoof Jiraachuun Gaariidha!
Artist:
Maqaa Faarfatootaa
Volume #:
1
Title:
Namni Kakuu Hin Du'u Nijiraata
Artist:
Tolasaa Oljirraa
Volume #:
1
Title:
Ajaahibaa
Artist:
Maqaa Faarfatootaa
Volume #:
1
Title:
Itti Gaafatamaa Jireenya Koo
Artist:
Tolawaaq Taasisaa
Volume #:
1
Title:
Nu Raasuu Hin Dandeenye
Artist:
Faarfattoota Boojji - Gurmu A
Volume #:
4
Title:
Hengenye Ammayyu
Artist:
Abbabaa Tamasgeen
Volume #:
8
Title:
Sinraanfatu Garaan Koo
Artist:
Magarsaa Baqqalaa
Volume #:
3
Title:
Attamiin Galaanni Na Ittisa!!!
Artist:
Addisuu Waayimaa
Volume #:
3
Title:
Atii Masii Isa Jiraataa Dha
Artist:
Iyoob Yaadataa
Volume #:
3
Title:
Halleeluyyaa
Artist:
Maqaa Faarfatootaa
Volume #:
4
Title:
Haata'u Homaa Miti
Artist:
Taayyee Baqqalaa
Volume #:
3
Title:
Amma Yoomiitti Dabarfamnee Gurguramnaa
Artist:
Bilisee Karrasaa
Volume #:
1
Title:
Itti Siqeen Arge
Artist:
Eliyaas Gabulaa
Volume #:
1
Title:
Baraarameera
Artist:
Loomii Bahiruu
Volume #:
1
Title:
Yaabarasanaa!!!
Artist:
Dastaa Hinsarmuu
Volume #:
2
Title:
Nan Arga
Artist:
Roobaa Amaan
Volume #:
4
Title:
Fira Koo Waaqa Akka Garaaq Koo!
Artist:
Debela Bulti Tura
Volume #:
1
Title:
Ati Garuu Tsuma Kana Yaa Waaqayyoo Koo
Artist:
Ababaayee Hundee
Volume #:
4
Title:
Hin Jiru Kan Sifakkatu
Artist:
Petros Bati
Volume #:
3
Title:
Yesuusiin Amanadhu
Artist:
Tolasaa Agamjaa
Volume #:
1
Title:
Waaqayyo Nama Kaasa
Artist:
Saamnaas Birhaanuu
Volume #:
2
Title:
Dhagaa Irratti Hin Hafu Indiigama
Artist:
Alamaayyoo Bentii
Volume #:
1
Title:
Warri Abdiin Si'eegtan Hinlalaisuu
Artist:
Shibiruu Waqiijiraa
Volume #:
1
Title:
Dhiigni Naabuttee...
Artist:
Fiqir Tamasgeen
Volume #:
1
Title:
Ija Keetu Na Arge
Artist:
Adisu Wodajo
Volume #:
3
Title:
Akeekaan Adeemna
Artist:
Damituu Hambisaa fi Jirenyaa Kabbadaa
Volume #:
4
Title:
Waragaa Eenyummaa Nagaafannee
Artist:
Dirribaa Tasammaa
Volume #:
1
Title:
Situ Hiike Dhibbo Koo
Artist:
Fayisaa Galataa
Volume #:
1
Title:
Kan Ta'e Hundi Siin Nuuf Ta'e!
Artist:
Kuku Desta
Volume #:
1
Title:
Yeroon Dhihaate Si'ceesisa
Artist:
Fitaabeer Guddinaa
Volume #:
1
Title:
Uleen Nu Harka Jiru Dhimma Baasa
Artist:
Kabaa Fidoo
Volume #:
5
Title:
Sigalateeffanna
Artist:
Daniel Yohannes
Volume #:
1
Title:
Gaachanni Koo Issa
Artist:
Ayyaanaa Milkii
Volume #:
3
Title:
Namoggaasseera
Artist:
Iyoob Yaadataa
Volume #:
2
Title:
Hin Sodaadhu
Artist:
Efreem Yiggazuu
Volume #:
2
Title:
Barri Naa Dhufeera
Artist:
Gabita Geleto
Volume #:
2
Title:
Abdiin Jira...
Artist:
Eliyaas Bantii
Volume #:
2
Title:
Furmaanni Jira!
Artist:
Girmaa Kuusaa
Volume #:
1
Title:
Hamma Jette Geessa!!!
Artist:
Destaa Bashee
Volume #:
1
Title:
Daangaa Hin Qabu
Artist:
Daarichaa Mitikkuu fi
Jabeessaa Tushuu
Volume #:
1
Title:
Lolaa Dha Waaqayyo
Artist:
Ambaaw Oljirraa
Volume #:
1
Title:
Filannoon Koo Si'i
Artist:
Tirfee Abarraa
Volume #:
1
Title:
Waan Dinqii Gotta
Artist:
Maqaa Faarfatootaa
Volume #:
1
Title:
Na Dhiba/Ameze Me
Artist:
Lamessa H. Keneni
Volume #:
1
Title:
Halleeluyyya Nan Gammada
Artist:
Ababo Assefa
Volume #:
1
Title:
Nammatti Nadabale
Artist:
Guraaraa Toleraa
Volume #:
3
Title:
Ijoollee Tsiyoon
Artist:
Roobaa Amaan
Volume #:
3
Title:
Wanti Hundumtuu Yeroo Isaatti Bareeda
Artist:
Dinqee Malkaa
Volume #:
2
Title:
Waaqayyoo Kattaa Kootii
Artist:
Abarash Danyaachoo
Volume #:
1
Title:
Haamaantu Farda Harkiisa
Artist:
Abbabaa Tamasgeen
Volume #:
7
Title:
Mooticha Moosifna
Artist:
Farfattoota Danbi Dolloo Gartuu "D"
Volume #:
1
Title:
Dhugumaan Wanti Waaqayyo Gochuu Dadhabu Jiraa Ree?
Artist:
Siddisee Taammiruu fi Yooseef Taammiruu
Volume #:
1
Title:
Teessoo Keerraa Nu Milladhu
Artist:
Seyifu (Doshaa) Fufa
Volume #:
1
Title:
Mirgi Kan Waaqayyooti
Artist:
Magarsaa (Magii) Baqqalaa
Volume #:
2
Title:
Natti Mul'ata
Artist:
Waaqoo Araggaa
Volume #:
2
Title:
Siin Nuuf Bareede
Artist:
Feeven Ittaanaa
Volume #:
6
Title:
Ni Caala Yesuus Kootu Caala
Artist:
Girmaa Qaxxisee
Volume #:
5
Title:
Maqaa Akkasii Qabna Hin Ture
Artists:
Maqaa Faarfatootaa
Volume #:
1
Title:
Saba Yaraa Miti
Artists:
Maqaa Faarfatootaa
Volume #:
1
Title:
Utuu Badnee Kanaan Durra
Artist:
Addisuu Waayimaa
Volume #:
2
Title:
Darbeera Tarkaanfadhee
Artist:
Baacaa Bayyanaa
Volume #:
4
Title:
Waaqayyo Jabaadha!
Artist:
Phaawloos Hashim
Volume #:
2
Title:
Galagalcheera!
Artist:
Paulos Tegegn
Volume #:
2
Title:
Dhugaatti Nuguddisi
Artist:
Taayyee Baqqalaa
Volume #:
2
Title:
Michuu Bara Rakkinaa
Artist:
Yaadanii Shifera
Volume #:
1
Title:
Nagaa Ani Si Keessatti Qabu
Artist:
Faarfatoota Aayiraa Gurmuu "B"
Volume #:
1
Title:
Mootummaan Kee Haababallatu
Artist:
Alamituu Fiqiruu
Volume #:
1
Title:
Kun Wareega Kooti
Artist:
Faarfatoota Naqamtee Gurmuu "B"
Volume #:
1
Title:
Yoomii, Si'achano Labsaa...
Artist:
Ebeenezer
Volume #:
1
Title:
Uffi Siin Jette Lubbuun Koo
Artist:
Bashii Chirrii
Volume #:
1
Title:
As Geessee Hin Gatamtu
Artist:
Eliyaas Bantii
Volume #:
1
Title:
Amanachuu Keessan Isa Gatii Guddaa Qabu Hin Dhisinaa
Artist:
Faarfattoota Finffinnee Gurmuu "B"
Volume #:
1
Title:
Eenyuudharee Gootni?
Artist:
Addisuu Waayimaa
Volume #:
1
Title:
Maal Ilaaltu?
Maat. 12:38-42
Artist:
Iyoob Yaadataa
Volume #:
1
Title:
Maqaan Koo Isa Durii Miti
Artist:
Kibbinash Ittaanaa
Volume #:
1

ABOUT US    |    CONTACT US    |    EVENTS    |    CHURCH ADDRESSES